Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Buysmartcy (αναφέρεται εδώ ως "Η Εταιρεία"). Με την είσοδο στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε από τα σχετικά κανάλια του, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις: Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του ιστότοπου μπορεί να καταστεί απαραίτητο να τροποποιηθούν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει δημοσιεύοντας αλλαγές στο διαδίκτυο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τακτικά και η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση τέτοιων αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν.

Χρήση περιεχομένου: Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας.

Ακρίβεια πληροφοριών: Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους δεδομένων ή θυγατρικές της παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια, την ποιότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών ή των υπηρεσιών για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση και όλα τα τέτοιες εγγυήσεις αποκλείονται ρητά στο μέγιστο βαθμό που τέτοιες εγγυήσεις μπορεί να εξαιρεθούν από το νόμο. Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία, προορίζονται μόνο για γενική πληροφόρηση και χρήση σας και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν αποτελούν οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή σύσταση από την Εταιρεία και δεν προορίζονται να βασιστούν από τους χρήστες κατά τη λήψη (ή την αποχή από τη λήψη) οποιασδήποτε συγκεκριμένης επενδυτικής ή άλλης απόφασης. Θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες ανεξάρτητες συμβουλές πριν ληφθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Οποιαδήποτε συμφωνία γίνει μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου που κατονομάζεται στην Εταιρεία είναι με αποκλειστική ευθύνη και ευθύνη σας. Είστε υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακεραιότητας οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, τυχόν πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Εταιρεία από χρήστες δεν έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί από την Εταιρεία.

Πληροφορίες που δημοσιεύονται από εσάς: Μπορείτε να τοποθετήσετε πληροφορίες στον Ιστότοπο ή να τις καταστήσετε διαθέσιμες σε άλλους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο όπου και όπως επιτρέπεται από την Εταιρεία από καιρό σε καιρό. Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί, εγκρίνει, εγκρίνει ή ασκεί συντακτικό έλεγχο σε πληροφορίες που δημοσιεύονται από χρήστες και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την ευθύνη ή δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε σχέση με ή συνιστά να βασιστείτε εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε αυτές τις πληροφορίες. Συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε (ή να μεταδώσετε) (i) οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι απαράδεκτες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών που είναι δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές, αναληθείς ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς ή συμβάσεις της αγοράς, (ii) κάθε πληροφορία που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπιστευτικότητας), (iii) κάθε πληροφορία ή λογισμικό που περιέχει ιό, cancelbot, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm ή είναι άλλως επιβλαβής ή (iv) οποιαδήποτε πληροφορία που ( κατά τη γνώμη της Εταιρείας) αποτελεί διαφήμιση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία από τις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση και να ενημερώσει και να παράσχει βοήθεια στους αρμόδιους φορείς για τυχόν παραβάσεις. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία αναρτάται στον ιστότοπό της από τους χρήστες της. Η Εταιρεία συνιστά να μην βασίζεστε σε τέτοιες πληροφορίες. Με την τοποθέτηση μιας ανάρτησης στον Ιστότοπο ή τη διάθεση σε άλλους χρήστες οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε στην Εταιρεία μια παγκόσμια μη αποκλειστική άδεια χρήσης αντιγραφής, διανομής, δημοσίευσης και μετάδοσης τέτοιων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό , αρχειοθέτηση και διάθεση τέτοιων πληροφοριών ως μέρος του Ιστότοπου).

Αποζημίωση: Αποζημιώνετε αμετάκλητα την Εταιρεία και τους παρόχους δεδομένων και τις θυγατρικές της από και έναντι όλων των απωλειών, ζημιών και δαπανών που υπέστη ή υποστεί η Εταιρεία ή τυχόν παρόχους δεδομένων ή θυγατρικές οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση σας, παροχή ή διανομή πληροφοριών ή οποιουδήποτε μέρους ή του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους ή με άλλο τρόπο που προκύπτει σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων από εσάς.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου: Η Εταιρεία παρέχει συνδέσμους υπερκειμένου σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο που διαχειρίζονται άλλα άτομα. Η χρήση εξωτερικού συνδέσμου υπερκειμένου σημαίνει ότι αποχωρείτε από τον Ιστότοπο και επομένως η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγυήσεις, εγγυήσεις ή αντιπροσώπευση σχετικά με τους συνδεδεμένους ιστότοπους.

Διανοητική ιδιοκτησία: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών σημάτων) είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι στον Ιστότοπο, παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας και κανένας πελάτης ή άλλο πρόσωπο δεν θα επιχειρήσει ή θα επιχειρήσει να αποκτήσει οποιονδήποτε τίτλο επί αυτών των δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Εταιρεία αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας και δεν πρέπει να αναπαράγονται σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια. Οι χρήστες επιτρέπεται να αντιγράφουν κάποιο υλικό για προσωπική τους χρήση μόνο ως ιδιώτες. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναδημοσιεύουν οποιοδήποτε μέρος των δεδομένων είτε σε άλλο ιστότοπο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο

Καλάθι αγορών

Το καλάθι είναι άδειο

                  ONLINE SHOP BuySmartCy.eu Phone:+11 11 11 11